October 3, 2023
Motortrivia Team (10669 articles)

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริค สานต่อโอกาสการศึกษา มอบทุน 1.2 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์

●   มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเพื่อสังคม คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสื่อสารและตอบรับต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและคนในสังคม มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยจัดพิธีมอบทุนทางการศึกษา เป็นจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสานต่อโอกาสการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนทั้งหมด 20 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 31

●   นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า “ในมุมมองระยะยาว มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากแนวคิดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) เป็นสิ่งที่มูลนิธิฯ ของเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายมาโดยตลอด การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยถือเป็นความรับผิดชอบหลักของนิสิตนักศึกษา แต่ถ้ามีโอกาสโปรดพยายามตอบแทนสังคมทุกครั้งที่ทำได้ เพราะเราเชื่อว่าทุนการศึกษาที่เราได้มอบให้กับทุกคนในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับทุกคนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมที่ดี และสามารถร่วมกันทำประโยชน์ต่อไปในอนาคต”

●   นายวรพล อุปริพุทธิ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรม ตัวแทนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่มอบทุนให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับเป้าหมายของผมในอนาคตถ้าหากมีโอกาสอยากมอบโอกาสให้น้อง ๆ ด้วยครับ”

●   นายชิน ศรีวนา นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “สำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนั้นเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ วางแผน ควบคุม การวิจัยขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการระบบต่าง ๆ โดยจะครอบคลุมทุกด้าน ในอนาคตอยากทำงานที่มีความท้าทายความสามารถครับ การได้รับทุนในครั้งผมมีความภูมิใจมาก ๆ และขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับ”

●   นายวรพล แสงสระศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว “ในนามของตัวแทนผู้รับทุนการศึกษา ผมต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่ได้สร้างโครงการดี ๆ ช่วยเหลือสังคม และมอบทุนการศึกษาให้ในครั้งนี้ สำหรับทุนที่ได้ในครั้งนี้จะช่วยลดภาระ และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของพวกเราทำให้เรียนได้จนจบ และสามารถจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้นครับ และเพื่อให้เหมาะสมกับทุนที่ได้รับ พวกผมจะตั้งใจศึกษา และออกไปทำงานเป็นวิศกรที่ดีครับ”

●   นางสาวอภิสรา สหัสแปง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ “การเรียนในภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการเมื่อเรียนจบไปจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม สำหรับทุนที่ได้รับในวันนี้ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเงินของครอบครัวได้ ขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และจะนำโอกาสในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเอง ครอบครัว และคนอื่น ๆ ค่ะ”

●   สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษา เป็นการมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้ง 1,200,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก จำนวน 20 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นโครงการแรกนับตั้งแต่มีการเริ่มการก่อตั้งมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 31 ปี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเพื่อสร้าง “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ให้กับสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา        ●