July 9, 2024
Motortrivia Team (10674 articles)

Toyota นำทีมผู้ชนะ Campus Challenge 2023 ดูงานที่ญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์

●   โตโยต้าถนนสีขาว นำทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่ชนะการประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม Toyota Campus Challenge 2023 แนวคิด “มาร่วมคิดสิ่งใหม่ เล่นใหญ่ให้โลกจำ” ร่วมเปิดประสบการณ์ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยบนถนน ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2567

●   โดยกิจกรรม Toyota Campus Challenge จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ผ่านการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดีและนำไปสู่ถนนปลอดอุบัติเหตุได้จริง

●   การทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ นักศึกษาได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านการขับขี่และการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology ) / ศูนย์ศึกษาความปลอดภัย Toyota Safety Education Center Mobilitas รวมถึง สถาบันเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลบนท้องถนน หรือ Institute Traffic Accident Research And Data Analysis (ITARDA) ที่นักศึกษาจะได้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนถนนให้คนทุกวัย รวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถยนต์ เป็นต้น

●   การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนให้แก่นักศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนแก่สังคมไทย ให้เป็นถนนสีขาวหรือถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป ●

Tags CSR, Toyota