Manufacturer : Rivian

658viewsPosted by : AREA 54   ●   ต่อเนื่องจาก ปิคอัพไฟฟ้า Rivian R1T มาต่อกันที่ Rivian R1S รถ SUV ห้องโดยสาร 7 ที่นั่งของริเวียนที่เปิดตัวในงาน 2018 LA Auto Show งานออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือใช้รูปทรงกล่องในสไตล์มินิมอล และเน้นจุดเด่นไปที่ไฟหน้าทรงรี หรือที่ริเวียนเรียกว่า stadium