Tag "กองทุน"

Total: 16 16Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email131views Posted by : Man from the Past   ●   นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรืออะไรใหม่ๆ ไม่ว่าอะไรล้วนต้องการเงินทุนสำหรับการดำเนินการทั้งสิ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาไปจนถึงการผลิต เช่นเดียวกัน รถยนต์แบบใหม่ที่จะผลิตในอนาคตก็ต้องการเงินลงทุน ทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า