Tag "ค่า Excess"

941views Press Release   ●   แม้คุณจะใช้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ถ้าจะเคลมรอบคันก็ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะว่าประกันชั้น 1 ที่คุณคิดว่าจะคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่างครอบจักรวาลนั้น “ไม่มีอยู่จริง” แต่ที่ได้มีชื่อว่าประกันชั้น 1 เพราะคุ้มครองมากทุกสุดแล้ว

563views Press Release   ●   เท่าที่เราๆ เห็นกันตามท้องถนน รถป้ายแดงทุกคันทำประกันชั้น 1 รถใหม่หรือรถที่มีอายุไม่เกิน 4 ปี 80 – 90% ทำประกันชั้น 1 กันทั้งนั้น ทำไมรถใหม่ถึงนิยมทำประกันชั้น 1?