Tag "ภัยหนาว"

169views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   ภัยหนาวถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนชาวไทยผู้เขาหรือผู้ที่อยู่บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสานได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดการเจ็บไข้ ป่วย หรือเสียชีวิตจากอากาศหนาว กองทุน