Tag "รถพยาบาล"

Total: 81 81Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email241views Posted by : AREA 54   ●   นิสสันจัดแสดงรถต้นแบบพลังเบนซิน และพลังงานไฟฟ้า 2 รุ่นใหม่ในงาน 2017 Tokyo Motor Show ประกอบด้วยต้นแบบรถพยาบาล Nissan Paramedic Concept และต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์สำหรับใช้งานในแบบ