Tag "ส.ส.ท."

311views Press Release   •   นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อุตสาหกรรม (กลาง) ให้เกียรติมอบรางวัล Silver Award ประเภท Project Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้าง