Tag "ส.ส.ท."

Total: 304 304Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email198views Press Release   •   นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อุตสาหกรรม (กลาง) ให้เกียรติมอบรางวัล Silver Award ประเภท Project Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้าง