Tag "ส. เขมราฐ ทรานสปอร์ต"

476views Press Release   •   กลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งทั่วประเทศที่มีฐานให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งซื้อรถ ยูดี ทรัคส์ 40 คันเพื่อรองรับแผนขยายงานด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรข้ามพรมแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา โดยทำการส่งมอบเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 10 คันและล่าสุดได้ทำการส่งมอบเพิ่มเติมอีก 30 คัน •   นายณัฎฐชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทานสปอร์ต เปิดเผยภายหลังการรับมอบรถยูดี ทรัคส์ รุ่น เควสเตอร์ (UD Trucks quester) จำนวน 40 คันว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายงานของกลุ่มฯ ที่จะรุกธุรกิจขนส่งผลิตผลทางการเกษตรข้ามแดนระหว่างด่านพรมแดนประเทศไทยกับประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งธุรกิจดังกล่าวอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างมาก โดยเป็นผลจากการเข้าร่วมประชาคมประชาชาติเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC