Tag "อิ๊คคิวซัง"

860views Press Release   ●   ทุก 1 แสนคนของประชากรไทย จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง 36.2 คน โดยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉลี่ยวันละ 30 คน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และอันดับ 1 ของอาเซียน (ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ปี 2558)