Tag "เงื่อนไขของกรมธรรม์"

Total: 9 9Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email78views Press Release   ●   การซื้อประกันภัยรถยนต์เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้รถมือใหม่ควรรู้ และต้องศึกษาทำความเข้าใจไว้ นอกจากเรื่องของกฏจราจร เทคนิควิธีการขับ และการบำรุงรักษารถยนต์ให้เหมือนใหม่ เหตุผลที่ผู้ใช้รถควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อ