Tag "ไทยรุ่ง"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email120views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัด การแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน ประจำปี 2560 (Thairung Skills Competition 2017) โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะในสายงานช่าง ทั้งสิ้น 5 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างเชื่อม (Welding), ช่างเคาะ

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email215views Press Release   ●   รถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรม

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email177views Press Release   ●   ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ นำโดย คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email111views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถยนต์ TR Transformer ให้แก่ คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email156views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดมหาสารคามเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า และกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ในเขตภาคอีสานตอนกลาง

Total: 197 196Facebook Line 1Twitter 0Google+ 0Email695views เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : ไทยรุ่ง   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ของไทย ก่อตั้งในปี 2510 โดย คุณวิเชียร เผอิญโชค ช่วงแรกใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยรุ่งวิศวกรรม เพื่อผลิตชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์เป็นหลัก

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email305views Press Release   ●   เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2560 กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงบทความสำคัญของสตรีในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับความคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งตามหมวดหมู่ ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ศิลปินสตรีดีเด่น

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email164views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email53views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้  โดยได้มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ เรือพาย เสื้อชูชีพ พร้อมทั้ง

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email132views Press Release   ●   ดร.ปราณี เผอิญโชค ในนามกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 400,000