Tag "Alcraft GT"

418views Posted by : AREA 54   ●   Alcraft Motor Company บริษัทสตาร์ทอัพของ David Alcraft อดีตเภสัชกรและวิศวกรเคมีวัย 70 ปีที่อายุเป็นเพียงตัวเลข เตรียมผลิตซูเปอร์คาร์พลังงานไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกในชื่อ Alcraft GT หลังจากที่เปิดแคมเปญระดมทุน