Tag "AMCHAM"

161views Press Release   ●   เจนเนอรัล มอเตอร์ส และ เชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 หรือ 2017 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition

174views Press Release   ●   เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM – American Chamber of Commerce in Thailand) ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก