Tag "Arrive Alive"

281views Posted by : AREA 54   ●   The Emmet Ray บาร์เล็กๆ ในออนทาริโอ ร่วมกับองค์กร Arrive Alive ส่งสารที่ชวนให้ผู้ที่รักการดื่มได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยการนำเสนอจานรองแก้วโลหะ “Arrive Alive Coasters” ที่ทำขึ้นมาจากชิ้นส่วนของรถยนต์ที่กลับไม่ถึงบ้านเนื่องจากเจ้าของเมาแล้วขับ ●   จานรองแก้วแต่ละชิ้นส่งสารด้วยข้อความสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่กินใจ “จานรองนี้เคยเป็นรถยนต์มาก่อน ทว่ามันกลับไปไม่ถึงบ้าน” ด้านล่างข้อความมี URL ของเว็บไซท์ Arrive Alive องค์กรไม่แสวงผลกำไรในแคนาดาซึ่งรณรงค์เมาไม่ขับมาตั้งแต่ช่วงปี 2005 ปัจจุบันนอกเหนือจากแคมเปญนี้ ยังมีการพัฒนาแอพฯ เรียกใช้บริการแท๊กซี่ชื่อ The