Tag "ATF"

76views Press Release   ●   TTS (Thailand International Truck Show) ยืนยันสนับสนุนการทำงานของ ATF (ASEAN Trucking Federation) เพื่อบรรลุข้อตกลงพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ใช้ฐานอินโดนีเซียจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก