Tag "Charge"

335views Posted by : Fascinator    ●   อาจจะรู้สึกแปลกไปบ้างที่ ชาร์จ (charge.auto) บริษัทซึ่งสนับสนุนการแข่งขัน ฟอร์มูล่าอี จะมาออกแบบรถบรรทุกทรงกล่องสี่เหลี่ยมตัน กระจกหน้าตั้งชัน 90 องศา แต่อย่าเพิ่งดูถูกมันไป ชาร์จยืนยันว่าเมื่อเทียบกับรถบรรทุกทั่วไป รถบรรทุก