Tag "Direct Asia"

Total0 0Facebook Line 0Twitter 0Email207viewsPress Release   ●   บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกัยภัยรถยนต์ออนไลน์ โดย นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ของ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และถือเป็นผู้บริหารคนไทยคนแรกตั้งแต่มีบริษัท ไดเร็ค เอเชีย ในประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการครึ่งปีแรก