Tag "DOWA Group"

357views ภาพ : จันทนา เจริญทวี   ●   พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ