Tag "Evolve Funds Automobile Innovation"

276views Posted by : Man from the Past   ●   นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรืออะไรใหม่ๆ ไม่ว่าอะไรล้วนต้องการเงินทุนสำหรับการดำเนินการทั้งสิ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาไปจนถึงการผลิต เช่นเดียวกัน รถยนต์แบบใหม่ที่จะผลิตในอนาคตก็ต้องการเงินลงทุน ทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า