Tag "EWEC"

148views Press Release   ●   ทาทา มอเตอร์ส ส่งรถ SUV 10 คัน ร่วมขบวน 2016 Friendship Motor Rally เป็นเวลา 19 วัน ฝ่าระยะทางกว่า 5,700 กม. ข้าม 3 ประเทศ อินเดีย, เมียนมาร์ และสิ้นสุดที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ในประเทศไทย โดยรถทุกคันผ่านมาได้ในสภาพ