Tag "Federation of International Motorcycling"

365views Press Release   ●   สมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ หรือ เอฟไอเอ็ม (Federation of International Motorcycling) ส่งเจ้าหน้าที่บินตรงตรวจสอบมาตรฐานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล