Tag "Honda Brio Amaze"

372views Posted by : AREA 54   ●   ผลการทดสอบชนเฟสล่าสุดของ ASEAN NCAP หรือ ASEAN New Car Assessment Program หน่วยงานอิสระทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้จำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศมาเลเซีย