Tag "IUCN"

201views Press Release   ●   นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร. เจน สมาร์ท (Jane Smart) ผู้อำนวยการสากล องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ