Tag "Jost Capito"

171views Posted by : Fascinator.   ลิเบอร์ตีเทคโอเวอร์เอฟวันสมบูรณ์ ●   ปิดฉากการบริหารวงการมานานกว่า 4 ทศวรรษ สำหรับ เบอร์นี เอ็คเคิลสโตน โดยลิเบอร์ตีมีเดียเข้าซื้อวงการเสร็จสมบูรณ์