Tag "Liftforce"

4.7KviewsPosted by : Fascinator.   ●   Downforce คืออะไร? อาจจะมีคุณผู้อ่านบางท่านสงสัยนะครับ Downforce ก็คือแรงกดที่เกิดขึ้นกับตัวรถเมื่อมีอากาศมาปะทะ สำหรับรถ Formula 1 นั้น