Tag "NDRC"

425viewsPosted by : AREA 54   ●   คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ NDRC – National Development and Reform Commission ประกาศระงับใบอนุญาตในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพ