Tag "NDRC"

Total498 498Facebook Line 0Twitter 0Email335viewsPosted by : AREA 54   ●   คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ NDRC – National Development and Reform Commission ประกาศระงับใบอนุญาตในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพ