Tag "Opel Adam"

403views Posted by : AREA 54   ●   แม้แบรนด์โอเปิล จะเปลี่ยนมือจาก GM ไปอยู่ภายใต้ชายคา Groupe PSA โดยมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขนานใหญ่ แต่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป และงานขายก็จำเป็นต้องมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโอเปิล