Tag "Porsche AG"

116views Press Release   ●   อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องหลังจากผ่านไตรมาสที่ 3 :  ด้วยระยะเวลาตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG สามารถเพิ่มตัวเลขของจำนวนการส่งมอบรถได้มากขึ้น 3% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2015 จาก