Tag "Road Surface Information"

106views Press Release   •   การที่รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Car) จะรู้ได้ว่าต้องเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันข้างหน้าเท่าไหร่ รถคันนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพถนนในขณะนั้น และเมื่อใดที่รถยนต์เข้าใจคุณภาพของ