Tag "Scenario Planning"

540views Press Release   ●   เราจะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างไร ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ แต่บริษัทต่างๆ รวมทั้งภาครัฐก็ได้เริ่มนำ “Scenario planning” เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์