Tag "Sumitomo"

336views Press Release   ●   Nissan, Sumitomo Corp. และ 4R ตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ และรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน จากรถยนต์พลังงานไฟฟ้า นับเป็นโรงงานรีไซเคิลแห่งแรก