Tag "Tesla Powerpack"

921viewsPosted by : Man from the Past   ●   อาทิตย์ที่ผ่านมา เราเกริ่นกันถึงความกลัวกันว่าหากมีการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น ต่อไปโลกจะขาดกระแสไฟฟ้าจนทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น โดยยังไม่ต้องพูดถึงการขาดแคลนแหล่งแร่ลิเธียม