Tag "TrackFIT Motion"

476views Press Release   ●   บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด เปิดตัวหูฟังสเตอริโอ 2 รุ่นใหม่ Jabra Sport Pulse Special Edition และ Jabra Sport Coach Special Edition เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่ฉลาดขึ้น ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายกับผู้ใช้งานใน