Tag "Walter Rohrl"

217views Press Release   ●   นับตั้งแต่การลงสนามในสัญญาเมื่อ 25 ปีก่อนหน้า จากจุดเริ่มต้นที่กำเนิดขึ้นจากความร่วมมือและภาระหน้าที่ สิ่งเหล่านั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันอันเหนียวแน่นของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดระยะเวลาหลายปี ปอร์เช่มอบความไว้เนื้อเชื่อใจ ปฏิบัติงานกับตำนานนักแข่งแรลลีเรืองนาม