Tag "Wildlife Habitat Council"

232views Press Release   ●   จีเอ็ม ประเทศไทย สนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงานจีเอ็ม ประเทศไทยมากกว่า 350 คน