Tag "Yoka ECO Bus"

409views Press Release   ●   เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่พัฒนาโดยนิสสัน สำหรับ Nissan LEAF จะถูกนำมาใช้ในโครงการรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนิสสัน ประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มวิ่งทดสอบในเดือนกุมพาพันธ์ 2018 โดยมีเป้าหมายหลักคือยกระดับการขนส่งสาธารณะให้ปลอดการปล่อยมลพิษ ได้รับการยอมรับในวงกว้าง