February 5, 2019
Motortrivia Team (7954 articles)

Shell แต่งตั้งรองประธานกรรมการประจำประเทศไทย

Press Release

 

●   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายปนันท์ ประจวบเหมาะ เข้ารับตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเข้ามาสานต่อภารกิจและความสำเร็จจากนายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ซึ่งครบวาระการบริหารงาน มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

●   นายปนันท์ กล่าวในโอกาสได้รับตำแหน่งว่า “ผมภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่ได้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งรัฐกิจสัมพันธ์และการเงิน สำหรับเชลล์ ประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคต การเข้ามารับผิดชอบงานในฐานะรองประธานฯ นับเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือของทุกฝ่ายผ่านแนวทางการส่งมอบพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างและรักษาพันธมิตรธุรกิจ ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิด เติมสุขให้ทุกชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของเชลล์ ประเทศไทย”

●   นายปนันท์ มีประสบการณ์การทำงานกับเชลล์มานานกว่า 24 ปี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน การขายและการตลาด รวมถึงการบริหารงานบุคคลทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากการเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้ นายปนันท์ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม คือ กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน ควบคู่กันไปด้วย   ●