January 9, 2022
Motortrivia Team (10363 articles)

Shell รับ 2 รางวัล Thailand Energy Awards 2020 – 2021

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานไทยจากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 ได้แก่ รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม สำหรับสำนักงานใหญ่ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด และรางวัลด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า สำหรับโครงการเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่หลังคาและโรงจอดรถ สำนักงานใหญ่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธุรกิจพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ใน พ.ศ. 2593 ภายใต้กลยุทธ์ ”Powering Progress”

●   นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเร่งขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจากการการดำเนินธุรกิจของเรา และจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ ที่เราจำหน่ายให้กับลูกค้าด้วย อีกทั้งทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทยเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เรากำลังดำเนินการในประเทศไทย โดยเรายังคงความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งมีวิธีการและโอกาสใหม่ๆ ที่หลากหลาย”

●   ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านพลังงาน เชลล์จัดสรรทรัพยากรด้วยความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง เชลล์ได้เน้นแนวทางการออกแบบสำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งบริเวณภายในและภายนอกสำนักงาน มีการติดตั้งแผงโซลาร์ตามจุดต่างๆ ทั้งบนอาคารและที่จอดรถ เพื่อนำพลังงานเข้ามาใช้ในออฟฟิศ ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของอาคารโดยเฉลี่ย 30% และสูงสุดถึง 85% ทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงได้ถึงประมาณ 431 ตันต่อปี นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเชลล์ในด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ     ●

Tags CSR, Shell