August 10, 2022
Motortrivia Team (7953 articles)

Nissan คว้ารางวัลป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะระดับดีเด่น

ประชาสัมพันธ์

●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการด้านการดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal – BB&S) ระดับดีเด่น โดยมีคุณ วรชัย พงศานันต์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารและรักษาความมั่นคง ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

●   สำหรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการมากกว่า 2,000 โรงงานได้เข้าร่วมดำเนินการจัดทำโครงการ Bubble and Seal โดยนิสสัน ประเทศไทยเป็น 1 ใน 35 สถานประกอบกิจการทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ ‘NISSAN CARE FOR YOU’ ที่จัดกิจกรรมและมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนตลอดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมให้ความสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสังคมไทยภายใต้โครงการ ‘NISSAN CARE FOR YOU’ โครงการ ‘NISSAN CARE FOR YOU’ เริ่มต้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและมาตรการเพื่อช่วยเหลือ และยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงานและสังคมไทยในช่วงที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation – FAI) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมและประเมินอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมกับผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรการ Thai Stop Covid และ Thai Stop Covid 2Plus เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมไปถึงการส่งมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และการจัดหาวัคซีนให้พนักงานทั้งหมดกว่า 5,000 คน

●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยตั้งมั่นว่าจะไม่หยุดนิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการยึดมั่นในวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกการดำเนินงานขององค์กรผ่านกิจกรรมมากมายทั้งที่กำลังดำเนินการอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต     ●