April 3, 2023
Motortrivia Team (10409 articles)

Toyota แต่งตั้ง กลินท์ สารสิน เป็น ประธานคณะกรรมการคนใหม่

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งคณะกรรมการ ของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง นายกลินท์ สารสิน ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

●   นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ นายนินนาท ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แทน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ต่อไป

●   สำหรับ นายกลินท์ สารสิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย รวมถึง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง นายกลินท์ สารสิน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป         ●