June 20, 2023
Motortrivia Team (9699 articles)

Toyota ฉลองความสำเร็จกิจกรรม T-SI The Wisdom Workshop

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สานต่อปณิธานส่งต่อความรู้ สู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรม “TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ…จบทุกปัญหาธุรกิจ” ร่วมกับประชาชนผู้ทำธุรกิจ SME ในท้องถิ่น ใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสระบุรี, ขอนแก่น, กาญจนบุรี, สงขลา, เชียงราย และครั้งนี้ ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังแนวทางการเรียนรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) และหลักการไคเซ็น ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางสำหรับประยุกต์แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ลดต้นทุน ลดความสูญเสีย และเพิ่มกำไรอย่างต่อเนื่อง

●   โอกาสนี้ นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี นายเนติ มงคลจิตตานนท์ กรรมการ บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด และนายคมกฤช บริบูรณ์ เจ้าของธุรกิจ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด ร่วมงานกิจกรรมครั้งที่ 6 ที่จังหวัดชลบุรี พร้อมฉลองความสำเร็จ “การอบรมผู้ประกอบการ 6 ภูมิภาค” T-SI The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ” ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

●   โดยกิจกรรม T-SI The Wisdom Workshop เป็นกิจกรรมในโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” นำพาท่านผู้ประกอบการที่สนใจเรียนรู้องค์ความรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) และหลักการไคเซ็น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากผลสำเร็จจากทางโตโยต้าที่ได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าไปสอนให้รู้วิธีการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มพูนกำไร พร้อมต่อยอดและส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืน ให้กับธุรกิจชุมชนในพื้นที่และทั่วประเทศ ด้วยการจัดสัมมนาแบบไฮบริด (เรียนผ่านออนไลด์ด้วยระบบ Zoom และเข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์) ที่ผ่านมารวม 6 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 คน

●   ที่ผ่านมา โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ได้มีการจัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี ตอน “ตอนธุรกิจโตอย่างไร ให้ทะยานไปได้ไกล” ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น ตอน “ขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน เรียนรู้การปรับภาพลักษณ์ สร้างจุดเด่นให้สินค้า” ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ตอน “ยอดขายร่วง ต้นทุนจม เรียนรู้เทคนิคการจัดการ “ระบบ” เพื่อกำจัดส่วนเกิน เพิ่มประสิทธิภาพ”

●   และครั้งที่ 4 ณ บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด จังหวัดสงขลา ตอน “จบปัญหาสินค้าดี แต่ไม่มีตลาด เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มช่องทางการขาย ให้ธุรกิจขนาดเล็ก” ครั้งที่ 5 ณ บริษัท รตาวัน จำกัด จังหวัดเชียงราย ตอน “งานซ้อน เงินจม ตัวการใหญ่ฉุดธุรกิจ เรียนรู้การจัดการทางการเงิน เพื่อสภาพคล่องที่ดี” และครั้งที่ 6 ณ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี ตอน “ต้นทุนสูง กำลังผลิตต่ำ เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Productivity สำหรับ SME” ซึ่งจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้

●   นายคมกฤช บริบูรณ์ เจ้าของธุรกิจ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึกจากไม้ไผ่ พร้อมกับบริษัทฯ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีแนวทางในการรักษาภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ และส่งเสริมการถ่ายทอดฝีมือของท้องถิ่น ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในอำเภอพนัสนิคมผ่านการจ้างงานกว่า 85 ครัวเรือน โดยมีจุดเด่นจากการนำเอาองค์ความรู้ของโตโยต้า เข้าไปปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจตนเองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการทำงาน และการจัดการสินค้าคงคลัง

●   อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรม T-SI The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ เป็นการต่อยอดจากส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากได้เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งต่อความรู้ให้แก่สังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยโตโยต้ามุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 6 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดแนวความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองและสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

●   สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ๆ ได้ที่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง T-SI Facebook Fan Page: facebook.com/toyotasocialinnovation         ●