July 7, 2023
Motortrivia Team (10684 articles)

Toyota ส่งผู้สำเร็จอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประชาสัมพันธ์

●   ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรช่างซ่อมตัวถัง และพ่นสีรถยนต์ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี ทำการส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 21 คน เข้าทำงานกับ บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เริ่มสนับสนุนการฝึกในหลักสูตร ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีระยะเวลาของหลักสูตร 120 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ภายใต้การรับรองคุณภาพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งโตโยต้า และบริษัทในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานช่างสีรถยนต์ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุฝึก อุปกรณ์ วิทยากร พร้อมทั้งรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าทำงานในกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า โดยตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตช่างตัวถัง และช่างสีรถยนต์ เข้าทำงานแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

●   โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”​​… โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต         ●