August 16, 2023
Motortrivia Team (10485 articles)

Ford ชวนเยาวชนชิงทุน Ford+ Innovator Scholarship 2023

ประชาสัมพันธ์

●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency – NIA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด จัดโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมประชันไอเดียนวัตกรรมและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ นวัตกรรมทางสังคมพลังบวกเพื่อยกระดับโลกให้น่าอยู่ (Social innovation+ for a better world challenge) ชิงทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวม 840,000 บาท นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

●   “ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมให้กับสังคมไทย เราได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาในการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมผ่านโครงการ Ford+ Scholarship หลายโครงการ ซึ่งได้นำไปใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหารอบตัวในชุมชนได้จริง ในปีนี้ฟอร์ดและพันธมิตรจึงต้องการต่อยอดโครงการด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้นำเสนอนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมผ่านมิติที่กว้างขึ้นครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรมความปลอดภัย นวัตกรรมเพื่อคนในสังคมและชุมชน นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา โดยในปีนี้ เราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนระดับมัธยมเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มใหม่ๆ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายในสังคม” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ดประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

●   ฟอร์ด ประเทศไทย จัดโครงการประชันไอเดียนวัตกรรม Ford+ Innovator Scholarship ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยตลอดทั้งโครงการ เยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางความคิด แนวทางการประยุกต์แนวคิดให้สามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานจริง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นจากการอบรมอย่างเข้มข้นโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากฟอร์ด ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ และสามารถไปใช้พัฒนาโครงงานที่จะนำเสนอในรอบตัดสินได้จริง นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากทีวีบูรพาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนสื่อสารนวัตกรรม และการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย

●   นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการก็คือ กิจกรรมสร้างนวัตกรรม หรือ Hackathon ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมก่อนให้กับทีมนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในการฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนมุมมองในบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนเริ่มนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ

●   โครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2023 จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะในรอบสุดท้าย จำนวน 12 ทุน และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 840,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 50,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 40,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 30,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 20,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลชมเชย

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 6 รางวัล: ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 240,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ: Online Popular Vote

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ: Best of Team Work

 • ทีมนักเรียน-นักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 35,000 บาท

●   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยสมัครได้ 2 วิธี ได้แก่

●   1. สมัครและส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ docs.google.com/forms

●   2. สมัครและส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการผ่านทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ก ฟอร์ด TVBurabha ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 ทางไปรษณีย์ บริษัททีวีบูรพาจำกัดเลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Ford+ Innovator Scholarship 2023) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่อีเมล [email protected]

●   การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และโครงการได้กำหนดวันนำเสนอโครงงานนวัตกรรม (Pitch Day) เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคาร The Knowledge Exchange ชั้น 7 ทั้งนี้ กำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ คุณนุชนาถ ทองอ่วมใหญ่ (ผึ้ง) หรืออีเมล [email protected] โทร. 089-818-3072         ●