October 1, 2023
Motortrivia Team (10052 articles)

ดีพร้อม ย้ำ MIND 4 มิติ แท็คทีมรัฐ-เอกชน จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์

ประชาสัมพันธ์

●   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เดินหน้าตอกย้ำนโยบาย “MIND” ทั้ง 4 มิติ ชู 2 โปรเจกต์กระตุ้นความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ได้แก่ ดีพร้อม เดลต้า แองเจิลฟันด์ ปั้นสตาร์ทอัพปีที่ 8 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่ม S – Curve 10 สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพพร้อมเชื่อมโยงโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน และ “อุตสาหกรรมแฟร์” บนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ตลอดจนกระจายรายได้และเชื่อมโยงประโยชน์ระหว่างภาคการผลิตและภาคชุมชน

●   นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกยังต้องเฝ้าระวังความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากความไม่แน่นอนในมิติต่าง ๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)

●   ดีพร้อม จึงขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน ภายใต้การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ บนพื้นฐานของนโยบาย “MIND” ที่มุ่งพัฒนาให้ “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ผ่าน 4 มิติ ได้แก่ 1. ความสำเร็จทางธุรกิจ เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ มุ่งให้ผู้ประกอบการมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ 2. ความอยู่ดีกับสังคม โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข 3. ความลงตัวกับกติกาสากล ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก ทั้งการลดโลกร้อน การลดใช้น้ำ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น และ 4. การกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคธุรกิจ รวมไปถึงมุ่งเน้นการใช้ตลาดนำการผลิต ส่งเสริมและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตร

●   ดังนั้น จึงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในโครงการ“ดีพร้อม เดลต้า แองเจิลฟันด์ (DIPROM x DELTA ANGEL FUND)” สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเปิดพื้นที่อุตสาหกรรมแฟร์ – อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ยกทัพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประยุกต์นวัตกรรมในกลุ่ม S-Curve และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายอีกด้วย

●   ดีพร้อมมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนโยบายดีพร้อมโต ผ่าน 4 กลไก โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน มาพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยในปี 2566 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโตได้ (Start) เป็นกลไกที่ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจผ่านโครงการ ดีพร้อม เดลต้า แองเจิลฟันด์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ – บริการในกลุ่ม S-curve ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ การแพทย์ครบวงจร การผลิตแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว และการบินและโลจิสติกส์ เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในระยะเวลาจำกัด การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปยังภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ โดยในปีนี้ได้พัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงได้รับทุนสนับสนุนอีกกว่า 10 ทีม ซึ่งจะเป็นกำลังในการยกระดับตัวเลขภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไทยในกลุ่ม S-curve ได้เป็นอย่างดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายมิติที่ 2 ความอยู่ดีกับสังคม โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรและมีความสุข ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 – 2566 มีสตาร์ทอัพได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Angel Fund จำนวน 197 ทีม รวมมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท อีกทั้งยังสามารถจัดตั้งธุรกิจได้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 700 ล้านบาท

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

●   นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า บริษัทเดลต้าฯ ร่วมกับดีพร้อมในการดำเนินธุรกิจเชิง CSR โดยการคืนกลับสู่สังคมในรูปแบบการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับสตาร์ทอัพไทย ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม มองหาโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต่อยอดการเริ่มต้นธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ ผ่านโครงการ ดีพร้อม เดลต้า แองเจิลฟันด์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

●   ในปี 2566 นี้ ได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนให้สตาร์ทอัพ จำนวน 10 ทีม รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้จะเป็นกำลังในการยกระดับตัวเลขภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไทยในกลุ่ม S-curve ได้เป็นอย่างดีในอนาคต มีธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์โลกปัจจุบัน ยกระดับสินค้า – บริการสตาร์ทอัพให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตสินค้านวัตกรรม กลุ่มที่ต้องการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับธุรกิจให้เป็นการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกกระบวนการในธุรกิจ (Tech Based Company) และได้เห็นถึงความสามารถของผู้ประกอบการไทยว่ายังต่อยอดสินค้าและบริการไปได้อีกไกลหากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน

●   นอกจากนี้ ในการพัฒนา “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ในมิติที่ 4 การกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ร้านค้าจากผู้ประกอบการ SMEs

●   ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 50 ร้านค้า ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ การแสดงนิทรรศการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566 ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 400,000 บาท

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ diprom.go.th หรือ deltathailand.com/th