October 6, 2023
Motortrivia Team (10076 articles)

มูลนิธิ ฮอนด้า ประเทศไทย ร่วมสร้างโป่งช้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ประชาสัมพันธ์

●   มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ดำเนินโครงการ ‘เสริมโป่งและปลูกพืชอาหารช้างและสัตว์ป่า’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเสริมโป่งช้างจำนวน 4 โป่ง โดยเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นลงในดิน และปลูกพืชอาหารสัตว์บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ เพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่าให้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้

●   การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย คุณสาวิตรี แก้วพวงงาม ผู้แทนมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยกว่า 250 คน ได้ร่วมใจกันเสริมแหล่งอาหารแก่ช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ ‘ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด’ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันมีช้างป่าอยู่ประมาณ 592 ตัว ให้เพียงพอต่อการอยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาช้างและสัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่อีกด้วย

●   มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมการศึกษา การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยธรรมต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและอยู่เคียงข้างสังคมไทยต่อไป        ●