November 7, 2023
Motortrivia Team (10660 articles)

Toyota จัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้า ครั้งที่ 45 (2566)

ประชาสัมพันธ์

●   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวบุปฝา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และนายศุภชัย แพร่พิพัฒน์มงคล รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และเจ้าของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรากฐานอันแข็งแกร่งของโตโยต้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company) และหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรก็คือ “การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบริการของบุคลากรผู้แทนจำหน่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าภายใต้ความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยียานยนต์ที่มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความผูกพันของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2566 นี้ เป็นการแข่งขันครั้งที่ 45 ซึ่งจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ครบทั้ง 9 ประเภทการแข่งขัน ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า และด้านตัวถังและสีรถยนต์ ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม โดยมีผู้สมัครจากทุกผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศกว่า 1,100 คน ผ่านการสอบทฤษฎีเพื่อคัดกรองผู้สมัครเข้าสู่การแข่งขันในรอบคัดเลือก รวม 792 คน และมีเพียง 93 คนเท่านั้น ที่เป็นสุดยอดฝีมือผ่านการทดสอบในภาคปฏิบัติเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

●   มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรว่า “โตโยต้าไม่เคยหยุดที่จะเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของเราผ่านการมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก” หรือ ”Customer First” เราจึงมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายของเรา สำหรับการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้านี้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรที่ดูแลด้านงานบริการลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา”

●   “ทั้งหมดนี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของโตโยต้าที่จะบรรลุพันธกิจ เพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมไทย”

●   โตโยต้ายังมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับประเทศ ผ่านโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐมากมาย มาตลอดระยะเวลา 30 ปี ด้วยการมอบอุปกรณ์เครื่องมือ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่:

●   1. ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ – ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิทยาลัยเทคนิคหลักจำนวน 19 แห่ง และอีกกว่า 100 วิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการในด้านเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า หรือ T-TEP

●   2. ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน – ผลิตช่างฝีมือในภาคแรงงาน ผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 12 แห่ง และโตโยต้ายังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกด้วย

●   3. ความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ที่เราได้ถ่ายทอด “ระบบการผลิตของโตโยต้า” ให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งกว่า ในระดับราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น

●   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐว่า “กิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ นี้ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือ และความรู้ในการทำงานของตนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้คุณภาพการบริการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นตัวอย่างกลไกที่ดีในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

●   “โตโยต้า ได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงแรงงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความสามารถของกำลังแรงงานในภาคบริการ โดยใช้กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เหมาะสมกับความต้องการของแรงงาน รวมถึงการยกระดับความสามารถของแรงงานเดิม ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยผ่านการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะบุคลากรภายใต้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการผลิตแรงงานภาคบริการเข้าสู่สถานประกอบการ อีกทั้งยังสนับสนุนการฝึกซ้อมทักษะความรู้สำหรับตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะฝีมือระดับเอเชียและระดับโลก จากความร่วมมือข้างต้นนี้ เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริม และขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างยั่งยืน”

ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566

1. ประเภท ผู้บริหารงานตัวถังและสีรถยนต์

 • รางวัลชนะเลิศ นิรินธน์ ชุนหจันทร์ โตโยต้า นนทบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 กชกร พจนารถ โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 อัมมิกา ยอมใหญ่ โตโยต้า เน็กซ์

2. ประเภท ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์

 • รางวัลชนะเลิศ อนุกูล รักตะขบ โตโยต้า กาญจนบุรี 1995
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เกษมศักดิ์ เนตะฝาง โตโยต้า ไทยเย็น
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประจักษ์ ชาคาน โตโยต้า แก่นนคร

3. ประเภท ช่างซ่อมสีรถยนต์

 • รางวัลชนะเลิศ เจษฎานุวัฒน์ บุดดาวงศ์ โตโยต้า อำนาจเจริญ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ตะวัน โต๊ะยุโส้ โตโยต้า นครศรีธรรมราช
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เสน่ห์ สิมาชัย โตโยต้า ภูมิใจคุณวาสี

4. ประเภท พนักงาน Call Center

 • รางวัลชนะเลิศ กาญจนา สุวรรณประเสริฐ โตโยต้า กาญจนบุรี 1995
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ลัลญ์ณดา สายฟ้า โตโยต้า นนทบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐธิดา ยุทธไชย พิธานพาณิชย์ (ยะลา)

5. ประเภท พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

 • รางวัลชนะเลิศ ปนัดดา เทพบุญ โตโยต้า เภตรา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 วลัยพร ตันมา โตโยต้า ล้านนา
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 อนุสรา ยากลิ่นหอม โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง (2005)

6. ประเภท พนักงานอะไหล่

 • รางวัลชนะเลิศ กิตติ คันทินทะระ โตโยต้า เมืองตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ศราวุธ แซ่เฮง โตโยต้า ขอนแก่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 กฤษณนันท์ ปัญญาวงค์ โตโยต้า อินทนนท์

7. ประเภท ผู้บริหารงานบริการ

 • รางวัลชนะเลิศ ชัญญานุช คลังมี โตโยต้า นนทบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อานนท์ วงศ์แสนประเสริฐ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เสาวนีย์ คงเมือง โตโยต้า เมืองตรัง

8. ประเภท ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน

 • รางวัลชนะเลิศ ธีรพล คุณวงศ์ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อภินันท์ อธิราชเทวินทร์ โตโยต้า เมืองเลย
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ชัยมงคล แสนรัมย์ โตโยต้า พนมรุ้ง

9. ประเภท ช่างเทคนิคระดับสูง

 • รางวัลชนะเลิศ ทวีศักดิ์ บุญนะสารี โตโยต้า เค.มอเตอร์ส
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐพงศ์ คล้ายมณี โตโยต้า นนทบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาสกร แผ่คุณ โตโยต้า เมืองชล

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆ ของโตโยต้าในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ : www.toyota.co.th หรือเฟซบุ๊ค แฟนเพจ : facebook.com/toyotamotor.th หรือ LINE Official ID : @toyotathailand อี-เมล : [email protected] หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เบอร์ 1486 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ●