February 22, 2024
Motortrivia Team (10352 articles)

Toyota มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

●   นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น โตโยต้า จึงดำเนินธุรกิจควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้าง ความสุขของผู้คนในสังคมด้วยการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียน และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 51 ปี

นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

●   โดยโตโยต้า ได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,615 ทุน มูลค่า 21,522,000 บาท โดยในปีนี้ มีนิสิตเข้ารับทุนดังกล่าวจำนวน 12 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ทุน
  • คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
  • คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 1 ทุน
  • คณะจิตวิทยา จำนวน 1 ทุน
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

●   โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ด้วยการ “สานโอกาสสร้างรอยยิ้ม” ส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ได้นำเอาทุนการศึกษาไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติ และร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไป        ●