Tag "Diffuser"

4.6KviewsPosted by : Fascinator.   ●   Downforce คืออะไร? อาจจะมีคุณผู้อ่านบางท่านสงสัยนะครับ Downforce ก็คือแรงกดที่เกิดขึ้นกับตัวรถเมื่อมีอากาศมาปะทะ สำหรับรถ Formula 1 นั้น