Tag "Tri-Gen"

771viewsPosted by : Man from the Past   ●   เมื่อมองไปยังอนาคตของรถยนต์พลังงานใหม่ นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเชื่อกันว่า ทิศทางการผลิตรถคงเปลี่ยนไปใช้รถรังเชื้อเพลิงแทนรถน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้า เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่ง โลกจะมีปัญหาจากขยะอันตรายจนต้องหาทางกำจัดอย่างเต็มรูปแบบ